OPŠTI USLOVI UČEŠĆA I PRАVILА TAKMIČENJA KONKURS “ NISSAN JUKE SLOGAN ”

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

Organizator konkursa je StojanoAuto doo., Zrenjaninski put 12, 21000 Novi Sad, Srbija (u daljem tekstu Organizator)


2. NAZIV I SVRHA KONKURSA

Foto konkurs se organizuje pod nazivom: “NISSAN JUKE SLOGAN” (u daljem tekstu: Konkurs), radi promocije novog NISSAN JUKE modela i samog Brenda organizatora.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. VREME TRAJANJA KONKURSA

Vremenski period konkursa do 15.09.2020. godine.

 

5. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Na konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 14 godina, korisnici Internet mreže sa prebivalištem odnosno boravištem u Republici Srbiji koji poseduju aktiviran Facebook nalog (u daljem tekstu: Učesnici). Iz učešća na konkursu isključeni su zaposleni kod Organizatora, kao i zaposleni u firmama koje učestvuju u organizovanju konkursa, kao i njihovi bliski srodnici (roditelji, supružnici, deca), do trećeg kolena.

Za učešće na Konkursu korisnik se prijavljuje postavljanjem komentara sa sloganom(u daljem tekstu: predlog) na zvaničnu Facebook stranice organizatora https://www.facebook.com/NISSANSTOJANOVAUTO/

Podaci se od strane Organizatora ne čuvaju, već se samo slogani prikazuju na Facebook stranici organizatora ispod fb posta sa pozivom na konkurs
Učešćem u ovom Konkursu učesnik u celosti prihvata saglasnost sa svim pravilima iz ovog dokumenta. U slučaju da se ispostavi da pobednik nije imao pravo učestvovanja ili da se nije pridržavao ovih zvaničnih pravila, on gubi pravo na nagradu i biće izabran drugi pobednik.

Na početku konkursa korisnik će biti upoznat sa pravilima konkursa, a ime i prezime koje korisnik koristi za svoj Facebook korisnički nalog, mora biti isto kao i ime i prezime korisnika iz njegove lične karte radi identifikacije prilikom preuzimanja nagrade.
Organizator zadržava isključivo pravo da proveri i iz daljeg učešća tj. konkursa isključi bilo kog učesnika koji ne može da, u trenutku kada se to od njega zatraži, potvrdi ličnu saglasnost sa svim članovima ovog Pravilnika.

6. DETALJAN MEHANIZAM FOTO KONKURSA i NAGRADE

Korisnik se na linku u postu upoznaje sa pravilima konkursa koji se odvija na Facebook-u. Postavljanjem slogana ispod fb posta na Facebook stranice organizatora smatraće se da se korisnik prijavio za učešće u konkursu i da prihvata pravila konkursa.

Učesnici će biti pozvani da postavljaju slogane od reci NISSAN NOVI JUKE. 15 najkreativnij po misljenju strucnog zirija koji cini NISSAN prodajni tim ocekuje NISSAN znak paznje


7. NAČIN DODELJIVANJA NAGRADA
Tokom trajanja konkursa Organizator će Učesnicima dodeliti ukupno 15 nagrada. Kriterijum za dodelu nagrada učesnicima konkursa, sastoji se od kreativnosti i originalnosti.

Nagrade dodeljuje žiri, čiji sastav određuje kompanija StojanovAuto d.o.o.
Korisnik može poslati neograničen broj različitih fotografija.
Osvojeni poklon nije moguće zameniti za drugi, ili za gotov novac.
Način dodeljivanja, tj. preuzimanja poklona biće dogovoren direktno sa dobitnicima.

8. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.
Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju ova Pravila u celosti.
Učestvovanjem u foto konkursu podrazumeva se da je učesnik dao sledeću izjavu:

„Dajem saglasnost i ovlašćujem Organizatora da se moji predlozi i podaci u njima :
*slogani pisani tekst
koriste u svrhu realizacije Konkursa “NISSAN JUKE SLOGAN” kompanije StojanovAuto doo., Zrenjaninski put 12, 21000 Novi Sad, Srbija , a sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

9. UPOTREBA DOBIJENIH INFORMACIJA I AUTORSKA PRAVA

Uzimanjem učešća na Konkursu, smatraće se da je učesnik automatski dao sledeću izjavu:
 

1. Isključivi sam nosilac svih autorskih prava na autorskim delima koje sam prijavio radi učešća na Konkursu, i ista su oslobođena od svih prava, pretenzija i
potraživanja trećih lica.
2. Saglasan sam da se sva autorska prava koja su sadržana u bilo kojim materijalima uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije, ideje, izume,
koncepte, a podnete su Organizatoru tokom trajanja Konkursa on-line ili na bilo koji drugi način, prenesu na Organizatora i ovim putem prenosim na Organizatora sva ta prava dok god ona važe;
3. Gore preneta prava u potpunosti su prenosiva i moći će da se dalje prenose
bez mog daljeg učešća;
4. U slučaju potrebe, obavezujem se da ću preduzeti svaku radnju ili potpisati svaki dokument koji je neophodan da navedeni prenos prava proizvede pravno
dejstvo;
5. Organizator neće snositi odgovornost za eventualno kršenje autorskih ili srodnih prava od strane nekog od učesnika. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskih ili drugih prava neko drugo lice odnosno da je učesnik konkursa zloupotrebio tuđa prava, učesnik konkursa se obavezuje da će preuzeti u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu, a sve zahteve prema Organizatoru će otkloniti, regulisati odnosno rešiti u najkraćem mogućem roku, i da će Organizatora štititi na sve dozvoljene načine i u potpunosti ga obeštetiti za sve iznose za slučaj da Organizator bude obavezan na bilo kakva davanja prema trećim licima i/ili bude s tim u vezi imao bilo kakve troškove.


10. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI
Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja poklona zbog

nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime i prezime ili adresa, itd.) odnosno za štete, koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju Instagram i Facebook društvenih mreža, odnosno ako one nisu dostupne. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Učesnik je upoznat da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže, i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mreži.

Zbog ostalih tehničkih problema Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u takmičenju.
Organizator ne snosi odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku funkcionisanja takmičenja i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora. Organizator nije odgovoran ukoliko web sajt na kome se nalazi Konkurs privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja, odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

11. PREKID KONKURSA

Organizator zadržava pravo prekida konkursa u bilo kom trenutku, usled posledica nepredviđenih okolnosti, o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na Facebook stranici organizatora.


12. OSTALO
Svi intelektualni proizvodi prisutni u toku konkursa su pod zaštitom autorskih prava, pa je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja, odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika prava.

Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku takmičenja bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila takmičenja. U slučaju kršenja odredbi Pravila takmičenja, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa takmičenju.
Ova pravila takmičenja dostupna su na sajtu: www.stojanov.rs Organizator zadržava pravo da dopuni ili izmeni ove uslove odnosno samo takmičenje.

Eventualne nastale pravne sporove sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila Takmičenja merodavno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, imaju pravo da se obrate nadležnom sudu s odgovarajućim ovlašćenjima.

Ovu promociju ni na koji način ne sponzoriše, odobrava niti sprovodi društvena mreža Facebook, niti je sa njima povezana. Razumete da svoje informacije dajete organizatoru, a ne Facebook-u. Informacije koje date će biti korišćene isključivo za namene koje su definisane ovim pravilima.


Datum: 25.08.2020.